Belangrijkste uitdagingen voor de productiesector

Industry 4.0Reguleringen en traceringTransparantie in de Supply ChainProductontwikkeling en innovatie - Milieu en duurzaamheidBalanceren van onderhoud en doorvoer

1. Industry 4.0

De meeste uitdagingen van de productie-industrie zitten vervat in de principes of deelaspecten van Industry 4.0.

Er zijn 4 deelgebieden die verband houden met de 4.0-generatie:

 • Interoperabiliteit: het vermogen van machines, apparaten, sensoren en mensen om via het Internet of Things (IoT) of het Internet Of People (IoP) met elkaar te connecteren en te communiceren. Het toevoegen van Internet of Things draagt bij tot de verdere automatisering van dit proces.
 • Informatietransparantie: het vermogen van informatiesystemen om een virtuele kopie van de fysieke wereld te creëren door digitale productiemodellen met sensordata te verrijken. Dit vereist het aggregeren van rauwe sensordata naar een geconsolideerd niveau met toegevoegde waarde.
 • Technische assistentie: ten eerste, het vermogen van hulpsystemen om mensen te ondersteunen door informatie te aggregeren en te visualiseren om hen zo te faciliteren in het nemen van onderbouwde beslissingen en het oplossen van dringende problemen op korte termijn. Ten tweede, het vermogen van intelligente fysieke systemen om mensen ook fysiek te ondersteunen door een reeks taken te verrichten die onaangenaam, te vermoeiend of onveilig zijn voor de medewerkers.
 • Gedecentraliseerde beslissingen: het vermogen van smart systemen om zelf beslissingen te nemen en de taken zo autonoom mogelijk uit te voeren. Alleen bij uitzonderingen, interferenties of tegenstrijdige doelen worden taken gedelegeerd naar een hoger niveau.

De volgende 4.0-uitdagingen worden opgevangen in RAW&M:

 • Doorgedreven digitalisering van informatie, bediening en processen.

In RAW&M wordt alle informatie over (de opbouw van) het artikel in het systeem opgeslagen, inclusief recepten, Bills Of Material en routingdata. Ook alle werkopdrachten worden digitaal gestart en kunnen volledig digitaal verlopen. Via webservices kan, indien nodig, ook IOT-data naar het ERP-systeem terugvloeien. Zie ook: Documentmanagement in RAW&M.

 • IT-beveiligingsproblemen worden kritischer naarmate grotere productie-eenheden tot eenzelfde netwerk horen.
  Realdolmen heeft een divisie die zich enkel en alleen bezighoudt met security in geïntegreerde systemen.
   
 • Betrouwbaarheid en stabiliteit die nodig zijn voor kritieke machine-tot-machine communicatie (M2M).
  Realdolmen beschikt over netwerkspecialisten en monitoringproducten die ondersteuning op vlak van M2M bieden.
   
 • De noodzaak om de integriteit van productieprocessen te behouden.

RAW&M kan op een intelligente manier productieprocessen vastleggen zodat de afhandeling ervan dynamisch en tegelijk gestructureerd kan worden opgezet.

 • Bescherming van de industriële knowhow via bijvoorbeeld functionele beschrijvingen voor automatisering. 

In de Wholesale & Manufacturing Solution Suite is een integratie mogelijk met het documentmanagementsysteem Rflow van Realdolmen, dat initieel voor de bancaire sector werd ontwikkeld en waar dus meer dan gemiddeld aandacht wordt gegeven aan de veiligheid en beveiliging van de gegevens.

2. Reguleringen en tracering

Net zoals in andere sectoren wordt de productiesector geconfronteerd met steeds verdergaande wetgeving en naleving van maatregelen. Alles van gezondheid en veiligheid tot afvalbeheer is omgeven door administratie en soms zelfs bureaucratie. Bepaalde regelgevingen zijn onbetwistbaar van essentieel belang, maar andere kunnen een grote last betekenen voor productiebedrijven. Zowel qua productieproces zelf als qua eindproduct moet er, zeker internationaal, veel aandacht worden gegeven aan verplichtingen. Voor de meeste landen geldt voor grote productgroepen dat producten moeten kunnen worden teruggeroepen op basis van de productiebatch. Het is dan ook essentieel dat producties worden gemarkeerd met productiegegevens.

RAW&M anticipeert op de volgende manier:

 • Vervaldata (THT), lotidentificatie en –tracering maken integraal deel uit van de mogelijkheden in RAW&M waardoor artikelen FIFO, FEFO en LIFO kunnen worden uitgeleverd.
   
 • Certificaten en documenten die de wetgeving ondersteunen worden bij het plannen en afmelden van producties beschikbaar gesteld en voorbewerkt zodat de regelgeving kan worden nageleefd. Deze documenten kunnen gekoppeld worden aan de werkopdracht of aan het afgewerkte product voor dat lot. Zie ook: Generieke functionaliteit en Documentmanagement in RAW&M

3. Transparantie in de Supply Chain

Meer dan ooit moeten de (geplande) producties inzichtelijk gemaakt worden voor zowel leveranciers als klanten en moet hierover informatie uitgewisseld worden. Dit zou ertoe moeten leiden dat de voorspelbaarheid groter wordt en dat de voorraadmarges langer op voorhand duidelijk zijn. Het op die manier openstellen van de zogenaamde interne keuken creëert enerzijds veel nuttige transparantie, maar ook de nodige zenuwachtigheid omdat het bedrijf daarop kan afgerekend worden. Het principe dwingt de nakoming af van afspraken of regelgeving. Deze afspraken worden onderbouwd met compliancy-rapporten waarvan de data ontstaan in het productieproces.

RAW&M anticipeert op de volgende manier:

 • Via de webservices kunnen voorraadgegevens en planningsgegevens opgevraagd worden.
 • Met de rapporteringstool Reporting Services kunt u aan klanten en leveranciers bepaalde rapporten geautomatiseerd doorsturen.

4. Productontwikkeling en innovatie

We leven in een consumentengerichte wereld waarin innovatie en ontwikkeling zich razendsnel opvolgen. Om relevant te blijven, moeten fabrikanten dit tempo kunnen volgen. Bedrijven die innoveren moeten wedijveren met andere bedrijven om als eerste een nieuw concept te kunnen lanceren. De verleiding om in te boeten aan kwaliteit en sneller te vermarkten is daardoor hoog, toch moet het handhaven van de (constante) kwaliteit streng opgevolgd worden.

Snelheid halen in het vermarkten van producten kan alleen door een kwaliteitscontrole te organiseren als een structureel onderdeel van het productieproces. Mooie nieuwe producten mogen qua kwaliteit niet aan het toeval worden overgelaten; een povere kwaliteit kan de verkoop of de lancering van een nieuw product volledig kelderen. Innovatie mag ook geen eenmalig proces zijn, maar moet gezien worden als een constante stroom waarbij de pipeline gevuld blijft met nieuwe ideeën. Dit is essentieel in het succes van productiebedrijven.

RAW&M anticipeert op de volgende manier:

 • Het productieproces kan uit verschillende deelprocessen opgebouwd worden. Indien gewenst, kan na elk deelproces een kwaliteitscontrole worden ingebouwd en kan geopteerd worden om de aantallen met een slechtere kwaliteit opnieuw in te plannen.
   
 • Innovatie kan gebeuren met behulp van workflows waarbij deze in gestructureerde stappen kan verlopen. U kunt hiervoor gebruik maken van de workflow-administratie in RAW&M of van de workflows in het eigen Realdomen product Rflow

5. Milieu en duurzaamheid

Hoewel het onmiskenbaar goed nieuws is voor de lokale omgeving en het welzijn van werknemers, kunnen duurzaamheid en milieureglementeringen een hoge kost betekenen voor productiebedrijven. Fabrikanten moeten zich bewust zijn van deze kosten bij het bepalen van de totale kostprijs op het moment van voorcalculatie. Om goed zicht te houden op deze kosten en de impact op de marge moeten de kostindicatoren goed geanalyseerd worden met gebruik van daartoe bestemde tools.

RAW&M anticipeert op de volgende manier:

6. Balanceren van onderhoud en doorvoer

Het werkend houden van machines en accommodatie is een essentieel deel van de operatie van een productiebedrijf. Preventief onderhoud zorgt ervoor dat de doorvoer stabiel blijft en dat de klant kan rekenen op stabiele levertijden. Toch zijn producenten soms geneigd om onderhoud over te slaan of uit te stellen, of ze vervangen componenten door componenten met een lagere kwaliteit.

Deze praktijk kan onveilige werkomstandigheden creëren in een mogelijk al harde productie-omgeving, zeker wanneer deze componenten minder geschikt zijn voor deze omgeving. Slecht onderhoud leidt niet alleen tot risico’s inzake veiligheid en gezondheid, maar kan ook overtollige en ongeplande stilstandtijd veroorzaken. Producenten moeten evolueren naar een intelligent preventief onderhoud op gezette tijdstippen waarbij IoT (Internet of Things) kan helpen om aan te geven wanneer bepaalde grenzen bereikt zijn.

RAW&M anticipeert op de volgende manier:

 • In de Serviceadministratie kan het preventief onderhoud worden gepland en uitgevoerd.
 • Via webservices kunnen IoT-gegevens doorstromen naar RAW&M. Zie hiervoor 2.5.5 RAW&M Webservices
 • Realdolmen heeft een eigen pakket Rimses dat het servicemanagement uitgebreider kan opvolgen dan RAW&M. 

 

Industry 4.0 - Reguleringen en tracering - Transparantie in de Supply Chain - Productontwikkeling en innovatie - Milieu en duurzaamheid - Balanceren van onderhoud en doorvoer

 

< Belangrijkste uitdagingen voor de productiesector