RAW werd ontwikkeld op basis van templates zodat er bij elk programma in de basis al veel functionaliteit inherent aanwezig is. 

Generieke functionaliteit

 • In elk overzichtsvenster kunt u:
  • Extra panelen voorzien om rapporten, statistieken, extra info, foto’s en tekeningen, … te tonen.
  • Een mailbericht aanmaken naar de bestemmeling die in het overzicht aanwezig is.
  • Google Maps oproepen met de adresgegevens in het overzicht (klant, leverancier, leveradres, contactpersoon, …)
    
 • Aan elke entiteit, zoals klanten, artikelen en orders, kan een blok Info gekoppeld worden voor intern gebruik. Teksten kunnen gekoppeld worden voor afdruk op specifieke documenten.
   
 •  Kwaliteitsmeldingen: op verschillende scharnierpunten in het systeem kunnen boodschappen aan de gebruiker worden gegeven voor een betere en efficiëntere afhandeling.
   
 • Export naar Excel: vanuit elk overzicht kunnen de records naar Excel worden gestuurd met behoud van formattering.
   
 • Elk document kan op scherm worden weergegeven, worden afgedrukt en/of verstuurd via e-mail naar een of meerdere bestemmelingen.
   
 • Achter elke entiteit kunt u koppelingen leggen met externe documenten, zoals foto’s, pdf-bestanden, mediabestanden, …
   
 • Elk programmavenster kan bediend worden met enkel en alleen het toetsenbord om registraties te versnellen. 
   
 • Elk programmavenster is voorzien van een autoriteitscontrole. De autoriteitscontrole is een beveiligingssysteem dat het mogelijk maakt op een eenvoudige manier relaties te leggen tussen gebruikers, gebruikersgroepen en de functionaliteiten die zij mogen uitvoeren.  Buiten het al dan niet beschikbaar stellen van programma’s via het menusysteem zijn volgende methodes eveneens mogelijk telkens algemeen, per gebruikersgroep of per gebruiker. Op algemeen niveau of gebruikersgroepsniveau kunnen bovendien uitzonderingen worden gedefinieerd.
   
  • CRUD-autorisatie (Create, Remove, Update, Delete)
  • Autoriteit op andere programmafuncties dan CRUD, bijvoorbeeld het deblokkeren van een order
  • “Kolomvalidatie”, bijvoorbeeld gebruik van bepaalde ordertypes toestaan of niet
  • “Veldvalidatie”, het kunnen ingeven van waarden in specifieke velden (omvat soms programma-aanpassingen)

Beheer van extra velden

Sommige bedrijfstakken hebben behoefte aan extra informatie bij bijvoorbeeld een artikel of een klant. In een aantal gevallen maakt dat veld geen deel uit van de reeds voorziene velden in de databank. In RAW kunt u voor elke entiteit extra velden definiëren. Er wordt automatisch gevraagd om deze velden in te vullen wanneer het basisrecord wordt bewaard. Extra velden kunnen ook gebruikt worden om informatie te stockeren vanuit andere processen en zijn daarom mogelijk niet editeerbaar of zelfs voor de gewone gebruiker onzichtbaar. Het systeem houdt hier rekening mee om de gebruiker al dan niet een pop-upbericht te geven. De ingevulde velden kunnen ook in de rapportering worden gebruikt.

Management-By-Exception

Management by Exception, kortweg MBE, is een concept dat toelaat om het bedrijfsproces op een efficiënte manier te controleren en te sturen. Het is hierbij belangrijk om bedrijfskritische kwesties in een vroeg stadium te identificeren en hiervoor een oplossing te zoeken. Het leveren van informatie aan de juiste personen op het juiste moment is hier het doel. Het juiste moment kan zijn wanneer beslissingsnemers de informatie nodig hebben of wanneer een kritisch moment zich voordoet.

Het sleutelprincipe achter MBE is dat het analyseren van lange rapporten uiteindelijk zeer tijdrovend kan zijn en niet altijd nodig. In plaats daarvan kan men door middel van een messaging- en alertingsysteem enkel de problemen lokaliseren en deze communiceren aan de juiste personen. In het messaging- en alertingsysteem is het mogelijk om alle bedrijfskritische events waar ook in de organisatie op te sporen om problemen te voorkomen. Men kan hiermee “live alerts” opzetten die, op het moment dat problemen optreden, de juiste personen hierover berichten of informeren. Het is bovendien mogelijk om rapporten te schedulen en op ingestelde tijdstippen te genereren.

Batch Processing

RAW heeft een systeem waarbij taken in een batchsysteem kunnen worden afgehandeld. Dikwijls gaat dit over taken die wat langer kunnen duren of taken die structureel op regelmatige tijdstippen moeten uitgevoerd worden. Klassieke taken zijn bijvoorbeeld een facturatie- of een herbevoorradingsrun, maar het kan ook zover gaan dat bijvoorbeeld bij barcodescanning een voorraadafboeking naar een dergelijk systeem wordt gestuurd zodat de gebruiker geen enkele wachttijd heeft in zijn handeling. Verschillende batch-handlers kunnen naast elkaar worden opgezet zodat verschillende taken in parallel kunnen worden afgehandeld.