We beschrijven de planningsprocessen voor de voornaamste kernactiviteiten Logistiek, Productie en Service: Supply Chain Management - Magazijnplanning - Transportplanning - Productieplanning - (Field) Service Planning

Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM), ook wel integraal ketenbeheer genoemd, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat. 

Door het toepassen en implementeren van SCM wordt het zogenoemde “opslingereffect” voorkomen of tot een minimum herleid. Dit houdt in dat leveranciers te veel gaan aanvragen bij hun leveranciers, die dat op hun beurt ook weer doen zodat er uiteindelijk een teveel aan artikelen wordt geproduceerd. De kost van deze overproductie wordt dan doorbelast aan de klant. 

SCM omvat volgende grote onderdelen:

 • Communicatie met de logistieke keten
 • Optimalisering van de voorraad
 • Waardeverhoging voor de klant

Dit kan opgevangen worden in volgende concrete onderdelen:

 • Inzicht in de theoretische en fysieke voorraad en de voorraadhistorie
 • Vraag- en verbruiksvoorspelling in functie van leadtimes
 • Hanteren van verschillende vraagvoorspellingsmethodes
 • Anticiperen en bestendigen van vraag op middellange en lange termijn.

Bekijk de features van RAW met betrekking tot dit proces, wat een combinatie is tussen de voorraadparameters en de herbevoorrading.

FMCG Groothandel: hoog | Technische Groothandel: medium | Productie: medium | Fulfilment: laag

Magazijnplanning

In dit proces worden de in- en uitgaande goederenstromen gepland, rekening houdend met het beschikbaar aantal middelen, zowel personen als machines/rollend materieel. Hierbij worden de hoeveelheden gepland die nodig zijn voor de voorraadafnemers zijnde de klanten en de productiebehoefte. 

We maken een onderscheid tussen de volgende activiteiten:

 • Het beoordelen van (inkomende) voorraad en uitlevercriteria in functie van de vraag en prioriteit van de voorraadafnemers (verkooporders, productieorders, servicedoeleinden, transfers …)
 • Het beoordelen van de beschikbare middelen (rollend materieel zoals vorkliften, mensen die geschikt zijn om dit materieel te bedienen en de generieke uitvoerders)
 • De beschikbare middelen manueel of (semi-)automatisch toewijzen aan de verschillende opdrachten
 • Indien mogelijk dit planningsproces volledig automatiseren.

De magazijnplanning en het inzicht in magazijntaken maken een belangrijk deel uit van het Warehouse Management Systeem.

FMCG Groothandel: hoog | Technische Groothandel: medium | Productie: medium | Fulfilment: hoog

Transportplanning

Afhankelijk van het bedrijf en de sector kan dit een eenvoudig maar ook een zeer complex proces zijn. Bedrijven die beroep die op transportbedrijven hebben veelal een eenvoudig transportplanningsproces. De consolidatie en kostoptimalisatie liggen in dit geval bij de transporteur zelf. Dit model neemt meer en meer af naargelang de snelheid waarin moet worden geleverd en de kostprijs van een dergelijke levering. Hoe meer een bedrijf daar de verschillende modaliteiten opzoekt en ermee rekening houdt, hoe beter de klant bediend is en hoe lager de kostprijs.

Bedrijven die zelf instaan voor het transport moeten de balans opzoeken tussen de dienstverlening naar de klant en de mogelijkheden en kosten van het eigen transport.

De meeste bedrijven hanteren tegenwoordig een hybride model waarbij ze zichzelf specialiseren in specifieke transportbehoeften en gebruik maken van externe transportspecialisten voor ander, vaak minder voorkomend en moeilijker uit te voeren transport. Mogelijk wordt er ook samengewerkt met verschillende transportpartners om de zogenaamde last-mileproblematiek goed op te vangen.

Transportplanning gaat hand in hand met de andere te plannen activiteiten en vormt daar meestal een bijkomend planningscriterium of een van de middelen waarmee rekening moet worden gehouden. Indien er met eigen transport wordt gewerkt of indien de transporteur een bepaalde voorsortering afspreekt, zijn de volgende activiteiten relevant:

 • Selecteer de bevestigde verkooporders op transporttype en route of voorsorteringscode
 • Plan naargelang de gevraagde leverdatum en beschikbare voorraad een aantal orders in een pickingwave en heb hierbij aandacht voor de capaciteit om deze orders te kunnen picken
 • Mogelijk moet er aandacht worden gegeven aan extra transportcapaciteit om tijdig deze capaciteit te voorzien of te bestellen
 • Indien met eigen transport wordt gewerkt, plan dan ook de ideale route in functie van klantwensen en locatie. 
 • Plan afhaalopdrachten indien nodig.
 • Het systeem zorgt ervoor dat de transporteur wordt geïnformeerd over zendinginformatie en eventueel worden er track-en-tracegegevens teruggekoppeld.

In RAW&M wordt dit proces ondersteund als onderdeel van het Warehouse Management Systeem.

FMCG Groothandel: medium | Technische Groothandel: medium | Productie: medium | Fulfilment: hoog

Productieplanning

In de productieplanning worden de activiteiten van werknemers, materiaal en productiecapaciteit op elkaar afgestemd om de verschillende voorraadafnemers te bedienen. De planning is op toekomstige producties gericht waarbij de benodigde faciliteiten worden bepaald en geordend. Deze planning omvat een bepaalde periode die de horizon wordt genoemd. Ze omvat de volgende activiteiten:

 • Het bepalen van de productmix en bezetting in functie van de voorraadbehoefte (klanten en andere producties)
 • Het matchen van de productiebehoefte met de beschikbare middelen
 • Het plannen en starten van de opdrachten in functie van prioriteit
 • Het bijsturen van de planning op basis van wijzigende prioriteiten of omstandigheden

Kritisch voor de productieplanning is de accurate schatting van de productieve capaciteit van beschikbare middelen, al is dit een van de moeilijkste taken om uit te voeren. De productieplanning moet altijd rekening houden met de beschikbaarheid van materialen, beschikbaarheid van resources en kennis van de toekomstige vraag. Er moet ruimte worden voorzien om te anticiperen op een wijzigende vraag op korte termijn.

Hoe de productie wordt gepland en uitgevoerd, hangt dikwijls samen met hoe de behoefte tot stand is gekomen, afhankelijk of het een make-to-order, make-to-stock, assemble-to-order of een engineer-to-order opdracht omvat. In make-to-order en make-to-stock is voorafgaandelijk het eindproduct gekend en kan geanticipeerd worden op afnamehoeveelheden voor bepaalde reeksen. Het verbruik van grondstoffen is daarbij vrij goed voorspelbaar. In een assemble-to-order en nog veel meer in een engineer-to-order is het eindproduct nog (deels) onbekend en moeten er meer kortetermijnafspraken met leveranciers gemaakt worden waardoor de voorraad duurder zal moeten worden ingekocht.

In RAW wordt dit proces ondersteund in de productiemodule.

FMCG Groothandel: laag | Technische Groothandel: laag | Productie: hoog | Fulfilment: laag

(Field) Service Planning

Field Service Management (FSM) verwijst naar het beheer van de mensen die intern tewerkgesteld worden, maar ook naar de mensen die diensten vervullen bij de klant. Voorbeelden zijn het lokaliseren van voertuigen, het beheren van werknemersactiviteiten, het plannen van werkopdrachten, het waarborgen van de veiligheid van de bestuurders en het integreren van het beheer van dergelijke activiteiten met de inventaris, facturering, boekhouding en andere backofficesystemen (bijvoorbeeld tijdsregistratie). FSM wordt voornamelijk gebruikt in bedrijven die voorzien in de installatie, het onderhoud en de herstelling van systemen of materialen en machines.

Inrichting van de stamgegevens:

 • Koppelen van personen aan een of meerdere profielen
 • Vastleggen van configuraties met een of meerdere serviceobjecten
 • Vastleggen van onderhoudsafspraken en contractuele afspraken (SLA) met de (interne) klant

Plannen van de serviceopdrachten in functie van de:

 • Aard van de opdracht 
 • Urgentie van de opdracht
 • Competenties van de uitvoerders 
 • Beschikbaarheid van de uitvoerders
 • Beschikbaarheid van het te onderhouden materiaal
 • Beschikbaarheid van ondersteunend materiaal om de installatie, het onderhoud of de herstelling te kunnen uitvoeren. 

In RAW wordt dit proces ondersteund als onderdeel de serviceadministratie.

FMCG Groothandel: laag | Technische Groothandel: medium | Productie: medium | Fulfilment: laag